Priser og salærberegning


Vårt salær for arbeid med den enkelte sak beregnes etter medgått tid, og i utgangspunktet etter faste satser. Ved endelig fastsettelse av salær vil vi i tillegg utøve skjønn, hvor vi tar hensyn til oppdragets kompeksitet, fagområde og resultat. Effektivitetsnivå og utøvende advokat spesialkompetanse vil også spille inn ved den endelige salærfastsettelse. Timepris vil fremgå av den enkelte oppdragsbekreftelse.


I tillegg til timepris vil det standardmessig bli lagt på fakturaen for dekning av porto, telefon o.l. Eventuelle reiseutgifter og gebyrer vil også bli belastet.
Fakturering skjer løpende, vanligvis månedlig. Dette vurderes av den ansvarlige advokat i hvert enkelt tilfelle. Denne vil også vurdere behovet for innbetaling av salærforskudd.


Det vil i enkelte saker være mulig å avtale fast pris med oppdragsansvarlig advokat, også fast pris for løpende oppdrag.


Våre timepriser


Advokatfullmektig: kr 1 200 - kr 1 600

+ 25 % mva kr 1 500  - kr 2 000


Fast advokat/ partner: kr 1 600 - kr 2 600

+ 25 % mva  kr. 2 000 - kr 3 250Rettshjelpsforsikring


I de fleste private skadeforsikringer; bil, hus, hytte, inngår en rettshjelpsdekning. Vilkårene kan variere noe mellom forsikringsselskapene. Vi gir deg råd om dette.


Personvernerklæring


Personvernerklæring EVDA


Fri rettshjelp og straffesaker
I straffesaker betales tiltaltes advokat som regel av det offentlige, etter offentlig fastsatte satser. Den samme oppgjørsform benyttes om det innvilges fri rettshjelp eller fritt rettsråd. Det er fastsatt strenge inntektsbegrensninger for å få fri rettshjelp, og vi kan hjelpe deg med å finne ut om ditt oppdrag omfattes av ordningene.

Domstolbehandling av saker


Dersom en sak innebærer en rettssak for domstolene, vil dette innebære ekstra omkostninger. Det er knyttet til dels store gebyromkostninger som skal betales til domstolen, og i tillegg vil slik behandling alltid innebære ekstra arbeid til forberedelse og gjennomføring.


Taper man en sak, vil hovedregelen være at man også må dekke motpartens omkostninger knyttet til saken.


Alle disse forholdene vil bli grundig gjennomgått med deg før det tas stilling til om en sak skal bringes inn for domstolen.


Etiske regler, klageordning


Alle advokater i Advokatfirmaet Erland, Verling & Co DA er bundet av Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk", som også er nedfelt i Advokatforskriften kap. 12. Du finner disse ved å klikke på linken nedenfor:


Regler for god advokatskikk


Det er etablert en klageordning for kunder og andre som mener å ha innsigelse mot en advokats tjenester, eller annet. Ved å klikke på linken nedenfor, får du nærmere opplysninger om klageordningen - disiplinærordningen - samt vilkårene for å benytte den.


Opplysning om disiplinærordningen


Oppdragsvlkår 


Alminnelige forretningsvilkår